Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – agentury ProMaturanty.cz – AWP Media s.r.o. a zákazníků – kupujících. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce. Rozměry a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.promaturanty.cz, v e-mailových nabídkách, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji vycházejícími z údajů výrobců.

AWP Media s.r.o., je dále uváděna jako -prodávající-, se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujícím daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

III. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Objednávka zboží zaslaná zákazníkem prostřednictvím internetového serveru www.promaturanty.cz, e-mailovou poštou, telefonicky nebo doručením jakoukoliv zásilkovou společností v tištěné podobě je právně závazná. Tuto objednávku lze však kdykoliv do potvrzení prodávajícím telefonicky nebo písemně (v tištěné nebo elektronické podobě) změnit a to až do chvíle, než se zadá celá zakázka do výroby. Po tomto okamžiku se již objednávka stává neměnnou.

IV. Cena a platba

Cena zboží je stanovena prodávajícím v každém individuálním obchodním případu v závislosti na standardní katalogové ceny udávané prodávajícím. Celková cena je uvedena v cenové kalkulaci zaslané zákazníkovi. Kupní cena je považována za uhrazenou předáním finančního obnosu poštovnímu kurýru při platbě na dobírku, připsáním celé částky na bankovní účet v případě platby převodem z účtu nebo předání hotovosti v plné hodnotě objednaného zboží při osobním předání. Faktura vystavená na základě objednávky uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem).

V. Místo plnění

Místem plnění je sídlo společnosti AWP Media s.r.o., školy či jiné místo určené kupujícím pro předávku zboží.

VI. Dodací lhůta

Dodací lhůta počíná běžet dnem potvrzení objednávky prodejcem. Délka dodací lhůty závisí na požadavcích kupujícího na specifikaci či úpravě daného zboží. Standardně trvá dodací lhůta 3 týdny. Tato lhůta se však může prodloužit v důsledku příliš velkého vytížení a přetížení kapacitních schopností prodejce. O tomto stavu však bude zákazník písemně nebo telefonicky informován.

VII. Doprava zboží

Dopravu zboží poskytuje prodávající formou České pošty nebo PPL služby. Veškeré zboží je zasíláno v na zakázku vyráběných přepravních kartonech. Skleničky jsou v těchto kartonech ještě zabaleny do speciálních kartonových krabiček, které skleničku chrání před nárazem při přepravě a tím minimalizují riziko rozbití. Balné je zdarma a prodávající si nenárokuje toto balné od zákazníku účtovat.

VIII. Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dní od obdržení výrobků a tím i nárok na vrácení peněz pouze u těch věcí, které se dají dále prodat a nejsou tedy upravovány dle požadavků zákazníka. U výrobků vyráběných na zakázku dle požadavků zákazníka nelze dodané zboží již vrátit, jsou-li tyto výrobky vyrobeny podle jeho požadavků.

IX. Záruka a servis

  1. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Záruční doba na všechny produkty činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.
  2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti.
  3. Záruka se nevztahuje na výrobky s odstraněnou pečetí výrobce, případně na zboží mechanicky poškozené.
  4. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.
    V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou.

X. Reklamace poškozené zásilky

Při převzetí zásilky příjemce zkontroluje, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud zákazník zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V případě převzetí takovéto zásilky je posádka vozidla přepravní služby povinna uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. Pokud zákazník zjistí skrytou vadu zboží, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu prodávajícímu, a to nejpozději do dvou kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena.

V případě, že zákazník po otevření zaslaného balíku, který obsahoval maturitní skleničky nebo skleněné produkty, zjistí, že některá ze skleniček je rozbitá, ihned kontaktuje Českou poštu s reklamací části dodaného zboží a prodávajícího s novou objednávkou rozbitých skleniček. Tyto rozbité skleničky prodejce v domluveném termínu vyrobí a za klasickou katalogovou cenu odešle zákazníkovi na předem domluvenou adresu. Poštovné ani balné se v tomto případě nehradí.

Veškeré zásilky obsahující křehké zboží jsou označovány značkou Křehké a pečlivě zabaleny, aby se minimalizovala možnost jejich rozbití. Z tohoto důvodu není problém reklamovat rozbité zboží u České pošty, kdy Česká pošta zákazníkovi vrátí zpět peníze za rozbité skleničky či jiný kus zásilky. Tyto peníze bývají obvykle použity na úhradu nově vyrobených skleniček prodávajícím.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění platném v den podpisu kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

All rights reserved | AWP media s.r.o. | 2013